مهندسی صنایع M-m-engineering-i

  

  وسایل مورد نیاز :

 

يك منبع تغذيه جريان مستقيم – يك عدد گالوانومتر– مقاومت مجهول – مقاومت معلوم

 

– پل تار – سيمهاي رابط

 

 

 

     تئوری آزمایش :

یک روش دیگر برای پیداکردن مقاومت مجهول RX روش پل تار می باشد که از نظر تحلیل مداری، همان پل وتسون می باشد.

 

    گالوانومتر :

  بسته به مقدار جریان اثرهای آن به میزان متفاوت بروز می کنند. بنابر این برای اندازه گیری جریان می توان از هر یک از اثرهای شیمیای ، گرمایی یا مغناطیسی آن استفاده کرد وسایلی که برای اندازه گیری جریان به کار می روند، گالوانومتر نامیده می شود.

 

 

   

   روش انجام کار :

      مداری ، مانندمدار شکل 1   را می بندیم .

 

          

 * ولتاژ منبع تغذیه را کمتر از 2 ولت اعمال می  کنیم .

 *  R1  معلوم  و   Rx  مجهول است .

 * برای مقاومتهای R1  و Rx  در هر بار آزمایش مقادیر دلخواهی را انتخاب می کنیم  .

 * آنقدر محل لغزنده را در روي سيم هادي تغيير می دهيم تا جریان گذرنده از گالوانومتر  صفر شود .

 * زمانی که عقربه گالوانومتر  صفر را نشان داد . بوسیله خط کشی که زیر سیم قرار گرفته L1 و   L2  را محاسبه کرده و مقدار آنها را بدست می آوریم .

 *  حال با استفاده از رابطه ی پل تار که به راحتی از رابطه پل وتسون نتیجه می شود مقدار  RX تئوری را  بدست می آوریم  .

      Rx   = R1 )  ×  L1 /  L2  (

 

 

میزان خطا

x   Rتئوری

Rx  عملی

 

 

    

L2 (cm)

 

 

 

 

 

 

 

L1 (cm)

 

R1 ()

شماره آزمایش

5/2

5/42

40

5/87

5/12

300

1

16

504

470

33/5

66/5

1000

2

28

1278

1250

61

39

2000

3

250

2450

2200

71

29

1000

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نتیجه گیری :

 

 با افزایش مقدار Rx  عملی میزان خطا نیز افزایش می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۵ قبل از ظهر  توسط محسن  |